top of page

TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN

Quyền tự do, dân chủ (TDDC) của công dân là những quyền cơ bản, quan trọng nhất của con người, được Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền ngày 10/12/1948. Ở Việt Nam, ngay từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, các quyền này đã được nêu rõ trong bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố ngày 2/9/1945, và được thể chế trong Hiến pháp và pháp luật Việt Nam qua các giai đoạn, thời kỳ phát triển của đất nước. Ngày nay, trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), tăng cường hội nhập quốc tế, tiến hành cải cách, đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, việc tăng cường bảo đảm các quyền con người, quyền và lợi ích cơ bản của công dân, trong đó có các quyền về TDDC đã và đang được Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm, chú trọng, coi đây là một trong những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân mà chúng ta đang tiến hành xây dựng. Việc nghiên cứu các vấn đề về lý luận, thực tiễn của các tội xâm phạm quyền TDDC và TNHS đối với các tội phạm này nhằm làm sáng tỏ về mặt lý luận cũng như nâng cao hiện quả thực tiễn áp dụng các quy định của BLHS, đang là vấn đề rất cần được quan tâm, nhất là trong giai đoạn đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, tôn trọng và nâng cao việc bảo vệ các quyền của con người, quyền của công dân ở nước ta hiện nay. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu TNHS đối với các tội xâm phạm quyền TDDC của công dân trên khía cạnh lập pháp và áp dụng pháp luật có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp bách. Do vậy, việc lựa chọn nghiên cứu đề tài: "Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân" làm luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh là hoàn toàn cần thiết và đúng đắn.

Trích: Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội


Tác giả: Nguyễn Xuân Hà

Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Quang Tiệp

PGS.TS Trần Văn Luyện

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


215 lượt xem0 bình luận

Opmerkingen

Beoordeeld met 0 uit 5 sterren.
Nog geen beoordelingen

Voeg een beoordeling toe
bottom of page