top of page

TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Quản lý hành chính là chức năng cơ bản và là bộ phận quan trọng nhất của hoạt động quản lý xã hội. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa VII đã nhấn mạnh phải xây dựng "một nền hành chính trong sạch... từng bước hiện đại hóa để quản lý có hiệu lực và hiệu quả công việc của Nhà nước, thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh, đúng hướng, phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật trong xã hội". Như vậy, so với các lĩnh vực khác trong xã hội thì quản lý hành chính là lĩnh vực rộng lớn và phức tạp nhất của quản lý nhà nước đối với xã hội. Trong đó, TNHS đối với những người phạm các tội xâm phạm TTQLHC là trách nhiệm pháp lý cao nhất và nghiêm khắc nhất được pháp luật hình sự (PLHS) quy định để xử lý nhằm bảo đảm cho mọi hành vi xâm phạm TTQLHC phải được phát hiện nhanh chóng, kịp thời, xử lý công minh và đúng pháp luật. Vì vậy, việc lựa chọn đề tài "Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính" để nghiên cứu ở cấp độ luận án tiến sĩ luật học là cấp thiết.

Trích: Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hình chính

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội


Tác giả: Nguyễn Kim Chi

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Ngọc Chí

TS. Trịnh Tiến Việt

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


1 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page