top of page

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc các Điều khoản sử dụng ("Điều khoản") của Legal De Minimis (“Website”)  trước khi truy cập và sử dụng.  Việc đăng tải nội dung, trao đổi, sử dụng thông tin, hình ảnh, và/hoặc bất kỳ hành động nào khác liên quan đến Website sẽ được coi là bạn đã đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật thông tin của Website.

Nếu có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến điều khoản sử dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Điều 1

Đối tượng truy cập và sử dụng Website

Legal De Minimis được ra đời vì sự phát triển của cộng đồng sinh viên luật. Vì vậy, chúng tôi không giới hạn đối tượng tham gia và đóng góp cho hoạt động của dự án. Bất kỳ ai cũng được chào đón để đăng tải những nội dung, trao đổi, và chia sẻ thông tin góp phần xây dựng Website, với điều kiện tất cả những hành động đó được thực hiện vì sự phát triển của cộng đồng.

 

Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có hành vi chống phá, công kích và gây tổn hại đến đội ngũ thực hiện dự án, Website, trường học, tổ chức, cơ quan nhà nước, và những cá nhân khác sẽ không được phép truy cập và sử dụng Website.

Điều 2

Các Điều khoản sử dụng này điều chỉnh mọi hoạt động phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập và sử dụng Website.

Phạm vi Điều khoản sử dụng

Điều 3

Sửa đổi, bổ sung, cập nhật, hoặc hủy bỏ

Legal De Minimis có quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật, hoặc hủy bỏ các Điều khoản nhằm mục đích phát triển Website bất kỳ lúc nào, và thông báo bằng văn bản với người dùng qua Email được cung cấp. Việc tiếp tục truy cập và sử dụng Website sau thay đổi đồng nghĩa với chấp thuận những thay đổi này.

Điều 4

Quyền sở hữu trí tuệ

Tác giả của những bài viết, tài liệu đăng tải trên Website có các quyền theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong quyền nhân thân và quyền tài sản. Người đọc được phép đăng lại hoặc trích dẫn với điều kiện bảo đảm quyền nhân thân của tác giả, tính toàn vẹn, và có dẫn nguồn. Mọi hành vi vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác theo quy định pháp luật của những bài viết và tài liệu này sẽ dẫn tới sự chấm dứt quyền truy cập Website theo Điều 6 của Điều khoản này.

Tất cả hình ảnh, biểu trưng, và các nội dung khác xuất hiện trên Website là thương hiệu của Legal De Minimis. Mọi hành vi sao chép, tái bản, sửa đổi, cho thuê, bán, tạo ra tác phẩm phát sinh, tải lên, truyền, hoặc thương mại hóa bất kỳ dữ liệu trên Website dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Legal De Minimis đều sẽ dẫn tới việc chấm dứt vĩnh viễn quyền truy cập Website và xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Điều 5

Giới hạn sử dụng 

Ngoài những hạn chế trong Điều khoản, người dùng:

(a) Không che giấu nguồn gốc thông tin được truyền qua Website.

(b) Không đưa thông tin chưa được kiểm chứng/thiếu nguồn chính xác trên Website.

(c) Không thương mại hóa bất kỳ dịch vụ, thông tin, ứng dụng hoặc phần mềm có sẵn thông qua Website dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ Legal De Minimis.

(d) Không nhập hoặc tải lên Website bất kỳ dữ liệu nào với mục đích phá hoại, can thiệp, ngăn chặn hoặc tước đoạt hệ thống, Website hoặc bất kỳ dữ liệu nào vi phạm quyền Sở hữu Trí tuệ và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

(e) Không tổ chức, hỗ trợ hoặc trực tiếp tham gia các hoạt động vi phạm nội quy của các trường Đại học và/ hoặc cơ sở đào tạo, giáo dục khác.

Điều 6

Chấm dứt

Những hành vi vi phạm được nêu trong Điều Khoản và/hoặc do lý do khách quan, Legal de Minimis có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng cung cấp quyền sử dụng Website, Hệ thống, Thông tin, Dịch vụ và Nội dung bất cứ khi nào với một người dùng, ngay cả khi những người dùng khác vẫn được phép truy cập và sử dụng Website, Hệ thống, Thông tin, Dịch vụ và Nội dung của Legal de Minimis.

Người dùng có quyền khiếu nại với những vi phạm này qua Email của Legal de Minimis. Sau khi xem xét những tài liệu có liên quan, đội ngũ quản trí của Website sẽ đưa ra quyết định cuối cùng - đây sẽ là kết quả cuối cùng của khiếu nại.

bottom of page