top of page

MINIMIS DICTIONARY

"full faith and credit" clause

Vietnamese meaning

Điểm về công nhận và tín nhiệm (chương 1 điều IV hiến pháp Hoa Kỳ quy định việc công nhận các đạo luật và phán quyết của tòa án của bang này tại mọi bang khác).

English legal defination

Example:

bottom of page