top of page

MINIMIS DICTIONARY

abolitionary

æb.əˈlɪʃ.əˌnɛɹ.i

adj

Vietnamese meaning

thuộc phong trào đòi hủy bỏ (luật, chế độ nô lệ).

English legal defination

Example:

bottom of page