top of page

MINIMIS DICTIONARY

acceptance

əkˈsɛptᵊns

noun/verb

Vietnamese meaning

1.chấp nhận, chấp thuận;
2.chấp nhận thanh toán;
3. hối phiếu được chấp nhận có điều kiện.

English legal defination

Example:

bottom of page