top of page

MINIMIS DICTIONARY

accommodate

əˈkɒm.ə.deɪt

verb

Vietnamese meaning

1.hòa giải, giảng hòa, giải quyết (tranh chấp);
2.cho vay;
3. phục vụ, giúp đỡ;
4. đảm bảo chỗ ở

English legal defination

Example:

bottom of page