top of page

MINIMIS DICTIONARY

adjudicative power

Vietnamese meaning

1.quyền của tòa án xét xử và giải quyết các vụ tranh chấp;
2.quyền lực tư pháp.

English legal defination

Example:

bottom of page