top of page

MINIMIS DICTIONARY

administrative appeal

Vietnamese meaning

1.khiếu nại lên cơ quan hành chính cấp trên về quyết định của cơ quan hành chính;
2.khiếu nại ra tòa quyết định của cơ quan hành chính.

English legal defination

Example:

bottom of page