top of page

MINIMIS DICTIONARY

affirmative charge

Vietnamese meaning

khuyến nghị đoàn bồi thẩm không xem xét về một vấn đề nhất định.

English legal defination

Example:

bottom of page