top of page

MINIMIS DICTIONARY

angaria

æŋˈɡɑːrɪə

noun

Vietnamese meaning

nghĩa vụ bắt buộc, lao động công ích (một hình phạt).

English legal defination

Example:

bottom of page