top of page

MINIMIS DICTIONARY

writ of elegit

Vietnamese meaning

lệnh của tòa án ủy quyền cho chủ nợ chiếm giữ tài sản của con nợ cho đến khi thanh toán xong nợ.

English legal defination

Example:

bottom of page