top of page

Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay

So với yêu cầu đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, hiện đại hóa nền hành chính và trong bối cảnh thực hiện cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thì pháp luật về ban hành quyết định hành chính nói chung và pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính nói riêng cũng cho thấy vẫn còn nhiều khoảng trống, nhiều điểm bất cập, hạn chế cần được nghiên cứu hoàn thiện. Thời gian vừa qua, nhiều chương trình, đề án và hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về cải cách hành chính hầu hết mới chỉ tập trung vào việc đơn giản hoá thủ tục hành chính hay cải cách về tổ chức bộ máy nhà nước, cải cách thể chế, con người, tài chính công; hoặc mới chỉ hoàn thiện về cơ chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế để kiểm soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mà chưa chú trọng đúng mức tới việc đổi mới, cải cách một phương thức thực hiện chức năng quản lý nhà nước khác cũng rất quan trọng đó là việc ban hành các quyết định hành chính. Thực tiễn cho thấy, các quy định liên quan đến việc ban hành quyết định hành chính nằm trong nhiều văn bản QPPL khác nhau, ở các lĩnh vực và cấp độ văn bản khác nhau và với sự phong phú, đa dạng của hệ thống quy phạm này thì việc hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính thực sự là một thách thức, đòi hỏi phải có bước đi và hình thức thích hợp. Tuy nhiên, trong bối cảnh đẩy mạnh đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nhằm xây dựng một nền hành chính phục vụ liêm chính, công khai, minh bạch thì quá trình hoàn thiện pháp luật để kiểm soát chặt chẽ hoạt động này trở thành một nhu cầu cấp thiết, nhất là trong bối cảnh thực hiện tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về “kiểm soát quyền lực” đối với các cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Xuất phát từ những lý do nêu trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay” là chủ đề nghiên cứu của luận án tiến sỹ luật học nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật đó ở Việt Nam hiện nay.


Trích: Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Đại học Luật Hà Nội


Tác giả: Nguyễn Quỳnh Liên

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Văn Quang - TS. Nguyễn Thị Kim Thoa

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


83 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page