top of page

Quản lý nhà nước về đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam

Việt Nam là một nước đang phát triển nên hàng năm nhu cầu mua sắm công rất lớn và đây cũng là một lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh tham nhũng, lãng phí. Việc thực hiện QLNN về ĐTMSC nhằm sử dụng hiệu quả chi tiêu công, khắc phục tình trạng tham nhũng lãng phí. Tuy nhiên, công tác QLNN về ĐTMSC ở nước ta hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập cả về cơ sở pháp lý và công tác tổ chức thực hiện...Do đó, việc lựa chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý nhà nước về Đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, được sự quan tâm của nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Nội dung nghiên cứu của đề tài Luận án phù hợp với ngành quản lý kinh tế, có tính thực tiễn nhằm giải quyết những vấn đề đang nổi lên đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về đấu thầu mua sắm công ở nước ta hiện nay.

Trích: Quản lý nhà nước về Đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam

Học viên Khoa học Xã hội - Luận án Tiến sĩ Kinh tế


Tác giả: Đỗ Kiến Vọng

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Ngô Thắng Lợi

TS. Nguyễn Ngọc Thao

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:
31 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page