top of page

Pháp luật về quy hoạch sử dụng đất qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Hiện nay, dƣới góc độ lý luận, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất đã đƣợc nghiên cứu ở những khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên vẫn chƣa có một công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ và có hệ thống về pháp luật quy hoạch sử dụng đất làm nền tảng lý luận cho việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật quy hoạch sử dụng đất. Để nâng cao hiệu quả của công tác quy hoạch sử dụng đất, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bền vững, việc nghiên cứu, đánh giá có hệ thống thực trạng pháp luật quy hoạch sử dụng đất hiện nay trở nên cấp thiết. Song các giải pháp hoàn thiện pháp luật sẽ có tính khả thi cao hơn nếu việc đánh giá, nghiên cứu vấn đề này dƣới góc nhìn thực tiễn thi hành tại một địa phƣơng cụ thể. Là giảng viên môn Luật Đất đai, đã có nhiều trải nghiệm nghề nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tác giả Luận án nhận thấy: Thừa Thiên Huế là nơi hội tụ các đặc điểm về biển, đồng bằng, gò đồi, rừng núi, cảnh quan thiên nhiên phong phú, có đƣờng bộ, đƣờng sắt, cảng nƣớc mặn sâu Chân Mây, Thuận An, có hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai lớn nhất khu vực Đông Nam Á, có cảng hàng không quốc tế Phú Bài, có 02 cửa khẩu với Lào. Thừa Thiên Huế là Tỉnh trọng điểm nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là cửa ngõ tuyến hành lang Đông -Tây, là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, nền văn hóa đặc sắc, có Cố Đô Huế là thành phố festival đặc trƣng của Việt Nam, có quần thể di tích đƣợc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Trong Kết luận số 48-KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020 đã khẳng định “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ƣơng trong vài năm tới, là trung tâm của khu vực miền Trung và một trong những trung tâm lớn đặc sắc củacả nƣớc về văn hóa, du lịch, khoa học - công nghệ, y tế chuyên sâu...”. Với những đặc điểm đa dạng về địa hình, văn hóa Thừa Thiên Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ƣơng đặc trƣng của Việt Nam, công tác quy hoạch đất đai có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, chống biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng cao của toàn cầu, cung cấp các giải pháp sử dụng hiệu quả đất và

bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.

Trích: Pháp luật về quy hoạch sử dụng đất qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Luận án Tiến sĩ Luật học - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội


Tác giả: Lê Thị Phúc

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Hữu Nghị và TS. Nguyễn Thị Lan Hương

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


1 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page