top of page

THỂ CHẾ HÓA SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỔI VỚI QUỐC HỘI

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam là một tất yếu lịch sử và tất yếu khách quan. Từ khi giành được thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành Đảng cầm quyền. Hơn 80 năm qua, Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành kháng chiến, xây dựng đất nước; Đảng luôn là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo Nhà nước; là nhân tố bảo đảm thắng lợi của cách mạng nước ta. Cho đến nay sự lãnh đạo của Đảng với toàn bộ xã hội đã được quy định bởi Hiến pháp nhưng các quy định cụ thể của pháp luật về nội dung lãnh đạo, phương thức lãnh đạo chưa được thể hiện rõ. Vấn đề thể chế hoá sự lãnh đạo của Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội ít có công trình nghiên cứu liên quan. Đến nay, chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu về thể chế hoá sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội và phương thức lãnh đạo của Đảng với Quốc hội. Vì vậy, Nghiên cứu sinh đã lựa chọn vấn đề “Thể chế hoá sự lãnh đạo của Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay” làm đề tài nghiên cứu viết Luận án Tiến sĩ luật học.

Trích: Thể chế hoá sự lãnh đạo của Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay

- Luận án Tiến sĩ Luật học - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội


Tác giả: Đỗ Việt Hà

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS Trần Ngọc Đường

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


0 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page