top of page

PHÁP LUẬT VỀ SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Trong bối cảnh trên, việc tăng cường sử dụng các công cụ kinh tế chính là biện pháp tương đối có hiệu quả trong bảo vệ môi trường. Sử dụng các công cụ kinh tế trong quản lý nguồn tài nguyên và kiểm soát ô nhiễm môi trường chính là việc dùng những lợi ích vật chất kích thích các chủ thể thực hiện những hoạt động có lợi cho môi trường, khiến các biện pháp “kiểm soát ô nhiễm” trở nên mềm dẻo, hiệu quả, tiết kiệm chi phí hơn, kích thích phát triển công nghệ, cung cấp nguồn thu ngân sách cho Nhà nước để hỗ trợ cho các chương trình kiểm soát ô nhiễm. Vì vậy, các công cụ kinh tế được xác định là một trong những biện pháp được sử dụng để đạt mục tiêu bảo vệ môi trường thành công. Tuy nhiên, đây không phải là biện pháp sử dụng riêng biệt mà cần phải sử dụng kết hợp với các biện pháp khác như biện pháp hành chính, biện pháp giáo dục...

Chính vì lí do trên, trong Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 010 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003, một trong những giải pháp thực hiện Chiến lược được đưa ra là: “Đẩy mạnh áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường”. Đặc biệt, ngày 03/6/2013 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã đưa ra năm giải pháp quan trọng, đặc biệt giải pháp thứ tư khẳng định “Quán triệt và vận dụng có hiệu quả các nguyên tắc: người gây ô nhiễm phải trả chi phí để xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo và phục hồi môi trường; người được hưởng lợi từ tài nguyên, môi trường phải có nghĩa vụ đóng góp để đầu tư trở lại cho quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.

Vì thế, việc nghiên cứu để làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, đánh giá đúng thực trạng pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường và đưa ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường là việc làm cần thiết và có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Trích: Pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trườngở Việt Nam hiện nay

Học viện Khoa học Xã hội


Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh Đào

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Hữu Nghị

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:


90 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page