top of page

Tiền lương trong doanh nghiệp theo pháp luật lao động ở Việt Nam hiện nay

Những văn bản này bước đầu đã xây dựng cơ sở pháp lý cho các quan hệ xã hội về tiền lương hình thành và phát triển theo quy luật của kinh tế thịtrường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần tạo sự công bằng, minh bạch trong tính toán và trả lương không những trong nội bộ một doanh nghiệp mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi của người lao động về vấn đề lương trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, song hành với những thay đổi và biến động trên thị trường lao động, thì các quan hệ xã hội về tiền lương cũng ngày càng biến đổi phức tạp và bộc lộ nhiều bất cập. Tiền lương của đại bộ phận người lao động còn thấp so với nhu cầu của cuộc sống, nhất là trong các doanh nghiệp Nhà nước, tiền lương bị bình quân và cào bằng. Tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp chưa phản ánh đúng quan hệ phân phối của kinh tế thị trường, chưa tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Nhiều doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở của pháp luật để đề ra các quy định về tiền lương gây bất lợi cho người lao động, làm khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát của nhà nước về chính sách tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động, ảnh hưởng đến đời sống tối thiểu của người lao động cũng như không đảm bảo tỉ lệ trích nộp tạo lập các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là về chế độ hưu trí của bảo hiểm xã hội (do nền tiền lương đóng thấp nên lương hưu hưởng thấp). Ngoài ra, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, khoảng 80% các cuộc đình công xảy ra ở Việt Nam những năm qua có nguyên nhân là do tiền lương trả cho người lao động không thỏa đáng và bất hợp lý. Có thể thấy tiền lương trong doanh nghiệp đã và đang là một vấn đề nhức nhối, có nguy cơ gây ra những tranh chấp lao động nghiêm trọng cùng những hệ lụy về mặt kinh tế, xã hội ở nước ta.

Trích: Tiền lương trong doanh nghiệp theo pháp luật lao động ở Việt Nam hiện nay


Học viện Khoa học xã hội - Luận án Tiến sĩ Luật học


Tác giả: Phạm Thị Liên Ngọc

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

 

Tài liệu trên được dẫn từ: FDVN Lawfirm

Xem trực tiếp tại:
34 lượt xem0 bình luận

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page